Thiết kế website Elearning

Thiết kế website Elearning

Một nguyên tắc quan trọng nhất liên quan đến thiết kế web eLearning là đảm bảo sự hấp dẫn và thẩm mỹ, thu hút sự chú ý của người đọc ngay lập tức với quá trình học tập.